Výrobcovia / značky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod DokumentyObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), zverejnené na www.comtechno.sk, platia pre nákup tovaru a/alebo služby v internetovom obchode www.comtechno.sk, objednávke e-mailom a telefonicky. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.comtechno.sk je:

Obchodné meno:

 

Comfort Technology s.r.o.

Sídlo:

 

Súťažná 21, 821 08 Bratislava

Prevádzka a korešpondencia:

 

Koceľova 9, 821 08 Bratislava

IČO:

 

48067466

DIČ:

 

2120049107

IČ DPH:

 

SK2120049107

Bankové spojenie:

 

Tatra Banka a.s. Bratislava

IBAN:

 

SK0311000000002946000836

Tel.

 

+421902366363

E-mail:

 

obchod@comtechno.sk

www:

 

www.comtechno.sk

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. Odd. Sro, Vložka číslo: 103128/B

(ďalej len „Predávajúci“).

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“), zákonom č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednaného tovaru a/alebo služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

OBJEDNÁVKA

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.comtechno.sk , e-mailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Objednávka kupujúceho musí obsahovať:

 • identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO - ak je spotrebiteľom podnikateľský subjekt, prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu ak je spotrebiteľom fyzická osoba)
 • kontaktné údaje kupujúceho (telefónne číslo, e-mail), spôsob zaplatenia kúpnej ceny (v hotovosti, platobnou kartou, na dobierku, bezhotovostným prevodom, prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery)
 • typ a počet kusov tovaru
 • spôsob dodania tovaru
 • dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po prijatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúci bezodkladne po jej doručení potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky spätným mailom alebo telefonicky.

5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom), ale zároveň je kupujúci povinný danú skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne telefonicky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

6. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

CENA TOVARU

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Konečná cena (vrátane dopravy, príp. dobierky)  pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

4. Kupujúci uhradí platbu v hotovosti, platobnou kartou, na dobierku, bezhotovostným prevodom alebo prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery.

5. Cenu je možné individuálne telefonicky dohodnúť - upraviť v závislosti od objemu nákupu, spôsobu platby alebo rezervácie so zálohou.

 

DODACIE PODMIENKY

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov odlišné. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2. Dodací termín je v závislosti od stavu skladových zásob už od 2 hodín. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list a návod na použitie. Pri platbe na zálohovú faktúru dodacia doba sa začína počítať od pripísania platby na účet predávajúceho, pokiaľ sa nedohodne inak.

3. Tovar dodávame štandardne poštou alebo kuriérom – podľa druhu tovaru. Cena dopravy je závislá od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru. Tovar je možné vyzdvihnúť osobne v pracovnej dobe, mimo túto dobu po dohode.

4. Podmienky dopravy kuriérskou službou:

 • kuriérska služba je externou zásielkovou spoločnosťou, s ktorou predávajúci spolupracuje
 • kuriérska služba sa riadi svojimi VOP uvedenými na ich stranke
 • kuriér odovzdá tovar pri jeho aute
 • kuriér nemá odborno-technickú spôsobilosť pre vybalenie, zapájanie a testovanie výrobku

5. Doprava mimo SR je naceňovaná individuálne.

6. V zmysle ust. § 7 ods. 4 zák. č 102/2014 Z.z. tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

PREBERANIE TOVARU

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese, uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Predávajúci stornuje objednavku, alebo jej časť v prípade, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo sa tovar sa nevyrába alebo sa tovar už nedodáva alebo z dôvodu príčin, ktoré predávajúci nemôže nijako ovplyvniť a tieto zmeny neboli predávajúcemu známe v deň realizácie objednávky kupujúcim. V prípade, že nastane niektorá z uvedených situácií, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

2. V súlade s ustanovením §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v pôvodnom spotrebiteľskom balení v ktorom bol výrobok kupujúcemu dodaný za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú, že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

3. V zmysle ust. § 7 ods. 6 zák. č 102/2014 Z.z. o odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je prílohou týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe.

2. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov.

3. Na vybrané typy zariadení poskytujeme predĺženú záruku až 36 mesiacov nad rámec bežnej záruky. Podmienky pre priznanie predlženej záručnej doby sa riadia podmienkami predĺženej záruky predávajúceho, ktorý je prílohou týchto VOP.

4. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim alebo  dňom inštalácie zariadenia. Podmienkou poskytnutia záruky je zaplatenie vystavenej faktúry.Kupujúci berie na vedomie povinnosť skontrolovať si úplnosť dodaného tovaru a neporušenosť obalu. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

5. Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej prejavení sa. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, neodbornú manipuláciu so zariadením, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7. Miestom pre uplatnenia reklamácie je prevádzka predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, môže predávajúci po dohode s kupujúcim určiť aj iné miesto v rámci SR na prevzatie reklamácie, vykonanie záručného servisu, alebo opravy.

8. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

9. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10. V prípade, ak sa v priebehu opravy, resp. odstraňovania vád zistí, že predávajúci za predmetnú vadu nezodpovedá, je kupujuci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s opravou tovaru alebo diela, resp. s odstraňovaním ich vád.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Predávajúci je zodpovedný za zranenie osoby, spôsobené produktom len vtedy, ak možno preukázať, že poranenie bolo spôsobené zámerne alebo hrubou nedbalosťou jedným z predstaviteľov predávajúceho alebo zodpovedného pracovníka predávajúceho.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu na nehnuteľnom ani hnuteľnom majetku spôsobenú produktom. Predávajúci za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu škodu spôsobenú vlastnosťami produktu, spôsobujúcimi škody.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pretečením klimatizácie.

5. V prípade odmietnutia montáže na dohodnutom mieste z akéhokoľvek dôvodu je kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 50% ceny montáže.

6. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

SPRACOVANIE ÚDAJOV

1. Predávajúci je oprávnený spracúvať údaje o kupujúcom uvedené v objednávke, alebo iných dokumentoch poskytnutých kupujúcim predávajúcemu, ako aj údaje o nákupoch tovaru vrátane vzájomných peňažných záväzkov Kupujúceho a Predávajúceho, a to na nasledovné účely:

 • za účelom plnenia záväzkov a uplatňovania práv predávajúceho
 • za účelom preverenia obchodnej spoľahlivosti, kredibility, bonity a solventnosti predávajúceho
 • za účelom vedenia účtovníctva a spracovania evidencií a správ pre vnútornú potrebu predávajúceho a pridružených osôb.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že každá fyzická osoba, uvedená ako kontaktná osoba alebo preberajúca osoba kupujúceho, ktorej meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mail alebo iný údaj uviedol v objednávke alebo inom dokumente poskytnutom predávajúcemu, dala svoj predchádzajúci riadny písomný súhlas podľa Zákona o ochrane osobných údajov s tým, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté predávajúcemu na spracovanie.

4. Kupujúci je povinný zaobstarať, mať k dispozícii a na žiadosť predávajúceho mu bezodkladne poskytnúť písomný súhlas v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov každej fyzickej osoby. Pokiaľ kupujúci takýto písomný doklad o danom súhlase nepredloží, je povinný odškodniť predávajúceho a nahradiť mu a za neho všetky uplatnené pokuty, sankcie a náhrady škody a iné nemajetkové ujmy uplatnené v súvislosti s tým, že takýto súhlas nebol daný alebo nebol predložený na požiadanie dotknutých osôb alebo orgánov verejnej moci.

5. Kupujúci podaním objednávky dáva predávajúcemu svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v objednávke a v iných dokumentoch poskytnutých Predávajúcemu. Súhlas so spracovaním údajov je platný po dobu jedného roka od dodania tovaru alebo služby.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov podnikateľa v rozsahu údajov: obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, telefónne číslo, faxové číslo a e-mail kupujúceho sa dáva na dobu neurčitú až do jeho odvolania bez ohľadu na to, či k uzavretiu nejakej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde alebo nie.

7. Predávajúci je oprávnený sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, a to aj v zahraničí, najmä zaznamenávať údaje do elektronickej formy, údaje v pisomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať a v prípade potreby údaje poskytovať a sprístupňovať iným sprostredkovateľom a všetkým pridruženým spoločnostiam a v nevyhnutnom rozsahu aj iným osobám, najmä za účelom zisťovania dôveryhodnosti.

8. Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že je riadne oboznámený o právach dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov a o dobrovoľnosti poskytnutia týchto údajov, berie tiež na vedomie, že za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

9. Kupujúci súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal poštou, e-mailom, telefónom alebo iným spôsobom reklamu, propagačné materiály a iné informácie prezentujúce alebo týkajúce sa predávajúceho, tovaru a služieb ním poskytovaných. Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť predávajúcemu svoj nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií, ktorý predávajúci bude rešpektovať.

10. Kupujúci bezodkladne informuje predávajúceho o akýchkoľvek zmenách údajov kupujúceho, ktoré uviedol v objednávke, zmenách bankových údajov alebo akýchkoľvek iných relevantných údajov poskytnutých predávajúcemu.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté

5. VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.


Platné od 01.04.2019