Úvod Dokumenty Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


I. Základné ustanovenia
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) spoločnosti Comfort Technology s.r.o., Súťažná 21, 82108 Bratislava, IČO 48067466 (ďalej Predávajúci), stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a zásady právneho vzťahu medzi nimi. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu www.comtechno.sk.
2. Kupujúcim sa na účely tejto časti VOP rozumie spotrebiteľ ako aj podnikateľ nakupujúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
3. VOP sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Tieto VOP sú záväzné pri každej dodávke tovaru Predávajúceho a nadobúdajú platnosť po predložení objednávky Kupujúcim a jej potvrdení Predávajúcim, resp. uzavretím kúpnej zmluvy.
5. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný́ poriadok.
6. Ak nie je uvedené inak, Predávajúci sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
II. Cenníky a ceny
1. Ceny výrobkov je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
2. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri objednávke.
III. ZMLUVY A OBJEDNÁVKY
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na webovej stránke www.comtechno.sk e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop) alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.
2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikateľ taktiež IČO, DIČ, IČ DPH), názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
3. Po obdŕžaní objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný́ vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
4. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný́ poriadok
IV. PLATBY A DODACIE PODMIENKY
1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a) platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste.
b) platba vopred bankovým prevodom.
c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).
d) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu).
e) na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj).
2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
3. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
4. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený́ spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 14 dní od dátumu objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou - po dohode s predávajúcim.
b) kuriérom (zasielateľskou službou).
6. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom
V. Preberanie tovaru
1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a porušenie produktu nebudú akceptované.
VI. Montážné služby
1. Náklady spojené s uvedením do prevádzky nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inák.
2. Všetok dodaný tovar a zariadenia musia byť uvedené do prevádzky iba výhradne autorizovaným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar, z ktorého povahy táto povinnosť nevyplýva, resp. nie je v zmysle nariadení výrobcu vyžadovaná). Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú vady spojené s neodbornou montážou brané do úvahy.
3. Pre montážne služby, služby uvedenia do prevádzky, servisné úkony a podobné služby, vykonané Predávajúcim, vytvorí zákazník vhodné podmienky pre prevedenie prác, a to na vlastné náklady a na vlastné riziko. Opatrenia prípadných potrebných úradných povolení či súhlasov tretích osôb, predovšetkým vlastníkov nehnuteľností či iných osôb oprávnených k užívaniu, sú výhradnou záležitosťou zákazníka.
VII. Odstúpenie od zmluvy
1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom jenevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
2. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
a) Comfort Technology s.r.o., Malinová 2/B, 811 04 Bratislava
3. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
4. Peniaze za vrátený́ tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
c) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.
6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
7. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
8. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
9. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).
10. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná
VIII. Reklamačný poriadok
1. Reklamačný poriadok upravuje postup, práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií kvality a správnosti poskytovaných služieb Predávajúceho. Predávajúci prijíma reklamácie svojich služieb vo svojich obchodných priestoroch alebo prostredníctvom manažérov predaja a pri ich vybavovaní postupuje podľa zverejneného Reklamačného poriadku.
2. Predávajúci je oprávnený reklamačný poriadok upravovať a meniť. Zmenu reklamačného poriadku Predávajúceho zverejňuje vo vlastných obchodných priestoroch a na internetovej stránke.
IX. Záručné podmienky
1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
X. Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
2. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 11.11.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.