Úvod Dokumenty Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) uverejnené na www.comtechno.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.comtechno.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.comtechno.sk je:

Obchodné meno:

 

Comfort Technology s.r.o.

Sídlo:

 

Súťažná 21, 821 08 Bratislava

Prevádzka a korešpondencia:

 

Malinová 2/B, 811 04 Bratislava

IČO:

 

48067466

DIČ:

 

2120049107

IČ DPH:

 

SK2120049107

Bankové spojenie:

 

Tatra Banka a.s. Bratislava

IBAN:

 

SK0311000000002946000836

Tel.

 

421902299909

E-mail:

 

obchod@comtechno.sk

www:

 

www.comtechno.sk

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. Odd. Sro, Vložka číslo: 103128/B

(ďalej len „Predávajúci“)

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“), zákonom č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 02/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je predmetom záväzku predávajúceho montáž veci, ide o zmluvu o dielo.

Predmetom zmluvy o dielo je záväzok predávajúceho vykonať dielo a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú cenu. Predávajúci je oprávnený poveriť vykonávaním diela inú osobu. Pri vykonávaní diela má predávajúci zodpovednosť, akoby dielo vykonával sam.

V zmysle ust. § 2 ods. 1 zák č. 102/2014 Z.z. sa zmluvou uzavretou na diaľku na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 136/2014 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Pri vykonaní registrácie, ma zákazník možnosť vyjadriť súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou, sms správami, prípadne iným vhodným spôsobom. Uvedené zasielanie komerčnej komunikácie je výlučné na voľbe zákazníka.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výhradne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v poznámke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Zaväzujeme sa, že na prianie zákazníka sa jeho osobné údaje z databázy e-shopu neodkladne vymažú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Postup pre spotrebiteľa, ako je potrebné vyplniť formulár pre objednávku, je uvedený na internetovej stránke www.comtechno.sk. Spotrebiteľ si môže flexibilne meniť parametre objednávky počas celej doby pred jej odoslaním. Po odoslaní je možné zmeniť parametre objednávky telefonicky alebo e-mailom alebo listom.

Spotrebiteľ odoslaním e-mailovej správy adresovanej predávajúcemu alebo odoslaním vyplneného formulára na internetovej stránke www.comtechno.sk alebo na základe telefonickej objednávky spotrebiteľa predávajúcemu alebo prostredníctvom listu spotrebiteľa adresovaného predávajúcemu (ďalej len "objednávka") dáva predávajúcemu súhlas na spracovanie tejto objednávky. Spotrebiteľ má možnosť pri vypĺňaní formulára zvoliť si alebo odmietnuť zasielanie noviniek Predávajúceho. Predievajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje spotrebiteľa v zmysle Zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Objednávka spotrebiteľa musí obsahovať:

 • identifikačné údaje spotrebiteľa (obchodné meno, sídlo, IČO - ak je spotrebiteľom podnikateľský subjekt, prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu ak je spotrebiteľom fyzická osoba),

 • typ a počet kusov tovaru,

 • spôsob dodania tovaru,

 • kontaktné údaje spotrebiteľa (telefónne číslo, e-mail), spôsob zaplatenia kúpnej ceny (v hotovosti, platobnou kartou, na dobierku, bezhotovostným prevodom, prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery),

Po odoslaní objednávky spotrebiteľom predávajúci bezodkladne po jej doručení potvrdí spotrebiteľovi prijatie objednávky spätným mailom alebo telefonicky alebo listom. Objednávke spotrebiteľa je pridelené konkrétne jedinečné číslo, pod ktorým jej zaevidovaná v systéme. Informáciu o čísle objednávky obdrží spotrebiteľ prostredníctvom spätného mailu, telefonicky alebo listom.

Predávajúci stornuje objednávku, alebo jej časť v prípade, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo sa tovar sa nevyrába alebo sa tovar už nedodáva alebo z dôvodu príčin, ktoré predávajúci nemôže nijako ovplyvniť a tieto zmeny neboli predávajúcemu známe v deň realizácie objednávky spotrebiteľom. V prípade, že nastane niektorá z uvedených situácií, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe.

Objednávka sa stáva záväznou v prípade jej spracovania a následným potvrdením, t.j. zaslaním emailu o spracovaní objednávky na email odberateľa. Spracovanú objednávku nemôže predávajúci zrušiť. V prípade, že spotrebiteľ už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi predávajúcim a spotrebiteľom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi do 7 pracovných dní od záväzného odstúpenia spotrebiteľa od objednávky na účet spotrebiteľa alebo adresu spotrebiteľa cenu, zaplatenú za tovar alebo preddavok.

V zmysle ust. § 7 ods. 4 zák. č 102/2014 Z.z. tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

V súlade s ustanovením §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v pôvodnom spotrebiteľskom balení v ktorom bol výrobok kupujúcemu dodaný za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú, že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

V zmysle ust. § 7 ods. 6 zák. č 102/2014 Z.z. o odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

   

Pri dodržaní podmienok spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, inštaláciu a podmienkami záručného listu sa na všetky výrobky používateľovi poskytuje štandardná 2-ročná záruka alebo predĺžená platená 5-ročná záruka. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie povinnosť skontrolovať si úplnosť dodaného tovaru a neporušenosť spotrebiteľského obalu.

Predávajúci dôrazne upozorňuje na nutnosť pravidelného uskutočňovania ročných technických prehliadok výrobku firmou, ktorej dal predávajúci oprávnenie. Prvá technická prehliadka musí byt uskutočnená najneskôr do 12 mesiacov a druhá technická prehliadka do 24 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky, inak záruka nepokračuje. Ak nebola uskutočnená ročná technická prehliadka, záruka na výrobok končí dňom, kedy táto prehliadka mala byt uskutočnená. Práce spojené s ročnou prehliadkou hradí kupujúci.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,

 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o podnikateľský subjekt, resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Miestom pre uplatnenia reklamácie je prevádzkareň predávajúceho Malinová 2/B, 82108 Bratislava, kde sa nachádza servisné a reklamačné stredisko predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, môže predávajúci po dohode s kupujúcim určiť aj iné miesto v rámci SR na prevzatie reklamácie, vykonanie záručného servisu, alebo opravy.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (dodacím listom ak tento bol vydaný) a prípadne aj vydaným záručným listom. Pokiaľ bol kupujúcemu vystavený záručný list od výrobcu, tak tento záručný list je nutne preukázať pri uplatnení reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady.

Detailné podmienky reklamácií sú upravené v „Reklamačnom poriadku spoločnosti Comfort Technology s.r.o.“, ktorý je prílohou týchto VOP.

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Ceny sú platné odo dňa pridania tovaru do ponuky - dátumu jej zverejnenia s cenou do vypredania skladových zásob e-shopu. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného neautorizovaného zásahu do obsahu stránky. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Uvedené ceny sú naše bežné maloobchodné ceny, ale v e-shope sa môžu v jednotlivých prípadoch, akciách líšiť od maloobchodných cien na našich prevádzkach. Pre nákup v e-shope je platná vždy cena uvedená v ponuke pri konkrétnom tovare.

Upozornenie: cenu je možné individuálne telefonicky dohodnúť - upraviť aj kumulovanou zľavou v závislosti od objemu nákupu, spôsobu platby, či rezervácie so zálohou. Úprava cien vyhradená. Technická špecifikácia a vzhľad výrobku sa môže líšiť v niektorých detailoch v závislosti od výrobcu. Akciový - zlacnený tovar môže mať drobné estetické vady nevplývajúce na jeho funkčnosť.

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Tovar dodávame štandardne poštou alebo kuriérom – podľa spôsobu objednania. Cena dopravy je závislá od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru. Tovar je možné vyzdvihovať osobne v pracovnej dobe od 9:00 - 16:00, mimo túto dobu po dohode.

Dodací termín je v závislosti od stavu skladových zásob už od 24 hodín. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list, návod na použitie a dodací list. Pri platbe na predfaktúru (prevodom na účet ) dodacia doba sa začína počítať od pripísania platby na účet predávajúceho, pokiaľ sa nedohodne inak.

Podľa dohody, požiadavky spotrebiteľa aj iným dohodnutým spôsobom, prípadne si ho môže spotrebiteľ vyzdvihnúť v pracovnej dobe na našej predajni.

Podmienky dopravy kuriérskou službou:

 • kuriérska služba je externou zásielkovou spoločnosťou, s ktorou predávajúci spolupracuje,

 • kuriérska služba sa riadi svojimi VOP uvedenými na ich stránke,

 • kuriér odovzdá tovar pri jeho aute,

 • kuriér nemá odborno-technickú spôsobilosť pre vybalenie, zapájanie a testovanie výrobku.

Doprava mimo SR je naceňovaná individuálne.

V prípade nadrozmerného tovaru, alebo ak sa jedna o tovar, ktorý ma neobvykle rozmery a váhu, cena dopravy sa dohodne vopred s kupujúcim na základe obojstranného schválenia. Ďalšie špecifické možnosti spôsobu dopravy tovaru a ceny za dopravu podľa osobnej požiadavky spotrebiteľa vieme dohodnúť telefonicky, emailom alebo osobne.

Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru. V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný tovar skontrolovať pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a kusov) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktuje prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie predávajúceho, kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode ďalej riešená.

Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškriabanie, prasknutie, zlomenie a pod.) akceptujeme do 24 hod po prevzatí zásielky.

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.

Kupujúci je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru (produktov) a čísel vyznačených na dodacom liste a pokiaľ zistí rozdiel, je povinný predajcu kontaktovať do troch dní od prevzatia tovaru.

 

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27. Všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

Platné od 01.10.2017