Výrobcovia / značky

 

Reklamačný poriadok

Úvod DokumentyReklamačný poriadok

 

Obchodné meno:

 

Comfort Technology s.r.o.

Sídlo:

 

Súťažná 21, 821 08 Bratislava

Prevádzka a korešpondencia:

 

Koceľova 9, 821 08 Bratislava

IČO:

 

48067466

DIČ:

 

2120049107

IČ DPH:

 

SK2120049107

Bankové spojenie:

 

Tatra Banka a.s. Bratislava

IBAN:

 

SK0311000000002946000836

Tel.

 

421902299909

E-mail:

 

obchod@comtechno.sk

www:

 

www.comtechno.sk

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. Odd. Sro, Vložka číslo: 103128/B

(ďalej len „Predávajúci“)

Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“ ) v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovaru podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúce sa vád tovaru sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1.1. Reklamáciu vady výrobku uplatňuje kupujúci po predložení dokladu o kúpe, dodacím listom a prípadne aj vydaným záručným listom. Bez predloženia príslušného dokladu o predaji, alebo vyplneného záručného listu nebude tovar k reklamácii prijatý. V prevádzke musí byť po celú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Miestom pre uplatnenie reklamácie zákazníka a následného vyzdvihnutia predmetu reklamácie je prevádzka predávajúceho.

1.2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. § 2 písm. m) zák. č. 250/207 Z.z. rozumie ukončenie reklamačného konania:

 • odovzdaním opraveného výrobku

 • výmenou výrobku

 • vrátením kúpnej ceny výrobku

 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku

 • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1.3. Na uplatnenú reklamáciu vydá predávajúci kupujúcemu doklad v zmysle ust. § 627 OZ a § 18 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. s vyznačením predmetu reklamácie, spôsobu riešenia reklamácie, doby trvania opravy, alebo iného riešenia. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach, spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.4. V zmysle § 619 OZ predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. V zmysle § 618 OZ veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa vec mohla riadne užívať na určený účel, musia sa predávať za nižšie ceny, než je cena obvyklá u veci bez vady. Kupujúceho je potrebné upozorniť na vadu, ak táto nie je zrejmá už z povahy predaja.

 

2. Základné podmienky uplatnenia reklamácie

2.1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Predávajúci je povinný prijať do reklamačného konania každú reklamáciu spotrebiteľa, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky uplatnenia reklamácie.

2.2. V zmysle ust. § 599 OZ vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, to znamená reklamovať prvú zistenú vadu, ihneď po jej prejavení sa, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku vady, prípadne jej včasné odstránenie ak je to možné. Predmetný tovar musí prestať používať.

2.3. Kupujúci je povinný dodržiavať stanovené podmienky pre používanie výrobku. Predávajúci nezodpovedá za zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, závislého od intenzity, alebo nesprávneho používania či používania v rozpore s účelom na ktorý bol určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, mechanickým poškodením výrobku, či poškodenia hrubou silou, alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.

2.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má v zmysle § 622 OZ kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

2.5. Ak vec nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti, výmenu súčasti v zmysle § 622 ods. 2 OZ; ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.

2.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť (za takúto sa považuje aj vada, ktorá nebola odstránená v lehote 30 dní) a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako bez vady, má v zmysle § 623 OZ kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak pre opätovné vyskytovanie sa vady po oprave, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, alebo pre väčší počet rôznych vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré inak nebránia riadnemu užívaniu veci má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.7. Ak vec predávaná za nižšiu cenu, ako je bežná cena má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci v zmysle § 624 OZ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

2.8. Tovar k reklamácii kupujúci predkladá čistý. Predávajúci je oprávnený znečistený, mokrý, zapáchajúci alebo všeobecným hygienickým zvyklostiam odporujúci tovar odmietnuť prijať do reklamačného konania.

2.9 V prípade tovaru, ktorého funkčnosť je podmienená poskytnutím odbornej činnosti/služby (napr. inštalácia a spustenie zariadenia do prevádzky) a túto predávajúci kupujúcemu neposkytol, začína reklamačné konanie dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) osobné alebo písomné uplatnenie reklamácie
b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu vrátane predloženia dokumentácie preukazujúcej poskytnutie odbornej činnosti/služby (inštalácia a spustenie zariadenia do prevádzky, splnenie predpísaných úkonov údržby, servisných prehliadok odborne spôsobilou osobou, ...) v súlade s dodacími a záručnými podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru a/alebo vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho.

2.10. V prípade tovaru, ktorého funkčnosť je podmienená poskytnutím odbornej činnosti/služby (inštalácia a spustenie zariadenia do prevádzky, splnenie predpísaných úkonov údržby, servisných prehliadok odborne spôsobilou osobou, ...) a túto predávajúci kupujúcemu poskytol, začína reklamačné konanie osobným, alebo písomným uplatnením reklamácie, pričom predávajúci podľa charakteru vady vykoná ohliadku vady tovaru v mieste inštalácie tovaru. V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie (neexistencia vady, zistenie vady, za ktorá predávajúci nezodpovedá, ....) je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu všetky oprávnené náklady súvisiace so zisťovaním takejto vady (napr. dopravné náklady, mzda pracovníka predávajúceho zodpovedajúca strate času a pod...).

3. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

3.1. V zmysle ust. § 620 a nasl. OZ je záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Výrobca môže stanoviť na záručnom liste dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov a vtedy bude platiť táto dlhšia lehota.

Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

3.2. Ak uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas (ak spĺňa základné podmienky uplatnenia reklamácie) a ako spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posudku, bez ohľadu na výsledok posudku nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

3.3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno odmietnuť.

3.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu, až do doby, keď má kupujúci po skončení opravy vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Ak je potrebné, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, t.j. používanie sa riadi návodom, alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť. Výnimku tvoria len všeobecne známe pravidlá. Kupujúci je povinný riadiť sa návodom na použitie a pokynmi na ošetrovanie a dodržiavať ich pri používaní výrobku.

3.5. V zmysle ust. § 599 OZ vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady a práva na náhradu nevyhnutných nákladov sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

3.6. Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný tovar prevziať. Ako náhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

3.7. Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

4. Ostatné

4.1. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckych práv, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škody v zmysle ustanovení OZ.

4.2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • stratou dodacieho listu alebo dokladu o kúpe

 • ak dňom prevzatia tovaru do opravy vypršala záručná doba

 • porušením ochranných pečatí a nálepiek alebo ich prelepením

 • ak bolo výrobné číslo odstránené alebo je nečitateľné

 • tovar je neprimerane znečistený

 • tovar bol poškodený živlami

 • pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.)

 • používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia

 • neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou

 • pripojením na nevyhovujúcu sieť

 • mechanickým poškodením zariadenia

4.3. Vzťahy neupravené reklamačným poriadkom sa riadia všeobecne platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

 

Platné od 10.10.2015

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy


Reklamačný protokol

 

Copyright 2015 - 2022 © Comtechno