Výrobcovia / značky

 

5-rocna záruka

Úvod Služby5-rocna záruka

Comfort Technology s.r.o., so sídlom v Bratislave, Súťažná 21, IČO: 48067466, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, č. Z 1960/B (ďalej len „predávajúci“), ponúka svojim spotrebiteľom

zaruka

, ktorí si zakúpili klimatizačné zariadenie s predĺženou zárukou, nad rámec štandardnej záručnej doby ďalšiu

 záručnú dobu 36 mesiacov na materiál (ďalej len „predĺžená záruka“).

Predĺžená záruka nadväzuje bezprostredne na  zákonom stanovenú štandardnú záručnú dobu 24 mesiacov pre spotrebiteľov. Predĺžená záruka sa poskytuje v takom trvaní, aby celková záručná doba vrátane štandardnej záruky trvala 60 mesiacov. Predĺžená záruka skončí uplynutím jej posledného dňa. Predĺžená zá

ruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré sa nevzťahuje ani štandardná záruka. Predĺžená záruka platí len na území Slovenskej republiky.

 


V rámci predĺženej záruky predávajúci garantuje bezodplatný materiál (súčiastky pre klimatizačné zariadenia), k poškodeniu alebo zničeniu ktorých dôjde po uplynutí štandardnej záruky v dôsledku jeho vady, ak do zariadenia nebolo neodborne zasahované. Pre posúdenie existencie takejto vady je rozhodujúci technický stav porovnateľných typov zariadení v čase predaja výrobku zákazníkovi. Náklady na doručenie novej súčiastky alebo časti klimatizačného zariadenia, vykonanie demontáže poškodenej súčiastky alebo časti klimatizačného zariadenia, jej výmeny, montáže, výjazd servisného technika a iné činnosti, spojené s uplatnením nároku z predĺženej záruky znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Ďalšie nároky z predĺženej záruky (napr. nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu celého výrobku alebo na zľavu z kúpnej ceny) nevznikajú.

 

Predĺžená záruka je poskytnutá za nasledovných podmienok:

  • zakúpenie a montáž klimatizácie s podmienkou predĺženej záruky od spoločnosti Comfort Technology s.r.o. (dokladom o poskytnutí služby a dokladom o zaplatení za poskytnutú službu)

  • nákup klimatizačného zariadenia iba pre domácnosti (pre bežné použitie)

  • pravidelné servisovanie klimatizácie -min. 1x ročne s toleranciou jeden mesiac (doklad od spoločnosti Comfort Technology s.r.o.)

  • klimatizácia musí byť správne dimenzovaná s ohľadom na objem klimatizovaného priestoru a ostatné okolnosti, vplývajúce na prehrievanie klimatizovaného priestoru.

 

Záruka sa nevzťahuje:

  • na mechanické poškodenie, na degradáciu izolácie spôsobenú ÚV žiarením a poveternostnými vplyvmi.

  • na zariadenia, do ktorých zasahovali neoprávnené osoby, vrátane úprav a zásahov neautorizovaným servisom alebo technikom

  • poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou ( živelná pohroma) alebo vandalizmom a pod.

  • v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov


Vyhradzujeme si právo odmietnuť predĺženú záruku v prípade, ak bude niektorá z jednotiek klimatizácie alebo potrubie, prípadne jeho časť umiestnená alebo používaná spôsobom, ktorý by mohol mať nepriaznivý vplyv na životnosť klimatizácie.

Tieto podmienky predĺženej záruky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.comtechno.sk, pričom sú k nahliadnutiu aj na adrese prevádzky predávajúceho.


Copyright 2015 - 2022 © Comtechno