Úvod Služby 5-ročná záruka

5-ročná záruka

Ponúkame predlženú 5-ročnú záruku na vybrané klimatizácie s montážou, vykonanou pracovníkmi našej spoločnosti, čo je potvrdene je riadnym dokladom o poskytnutí služby a dokladom o zaplatení za poskytnutú službu.


 zaruka

Záruka sa vzťahuje iba pri pravidelnom servise našou spoločnosťou min. 1 krát ročne:

  • na poruchy klimatizačnej jednotky
  • na tesnosť Cu potrubia voči úniku chladiva

Pravidelné platené kontroly musia by dokladované faktúrou, príp. príjmovým dokladom, na ktorom musí byť uvedený typ zariadenia a výrobné číslo. 

 

Záruka sa nevzťahuje:

  • na mechanické poškodenie, na degradáciu izolácie spôsobenú ÚV žiarením a poveternostnými vplyvmi.
  • na produkty, do ktorých zasahovali neoprávnené osoby, vrátane úprav a zásahov neautorizovaným servisom.
  • poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou ( živelná pohroma) alebo vandalizmom a pod.